UTAZÁSI SZERZŐDÉS

FRC Travel & Shop Kft, Székhely: 6000, Kecskemét, Gyöngy utca 3.,Telephely: 2040, Budaörs, Domb utca 27. fszt. 4., Cégjegyzékszám: 03-09-126925  Telefon:   Fax: 061 253 0240  Nyilvántartási szám: U-001517 Adószám:24116556-2-03 e-mail cím: travel.frc@gmail.com,  vagyoni biztosíték nyujtója: EUB Biztosító   (mint utazásszervező – a továbbiakban: FRC Travel) és megrendelői, azaz utasi között. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik.

Kedves Utasunk!
Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatóban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben – az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 415-416. §-ait kell alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a az FRC  által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatásra.

1. A szerzõdés létrejötte

1.1. Az utas az FRC utazási szolgáltatásait írásban, (faxon vagy e-mailben, online jelentkezési lapon), vagy az FRC utazási irodájában, vagy az FRC útjainak értékesítésére szerződött utazási irodákban (a továbbiakban az utazásközvetítő) személyesen rendelheti meg.

Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a Rendelet 4. illetve 13. §-a szerinti, kötelezően előírt elemeket tartalmazó megrendelést az utazási iroda nyilvántartásba veszi, az utazási iroda írásban visszaigazolja és az utas a megrendelt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a megrendeléssel egyidejűleg történik, az utazási iroda – az utas kifejezett írásbeli kérésére – a kiválasztott utazási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen kiválasztott időpontjáig (opció), amely, az erre irányuló írásbeli szándék kifejezésétől számított 3
munkanapot nem haladhatja meg. Amennyiben az előbbiekben meghatározott időpontig az utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat szabadon értékesítheti 3. személynek, és jogosult addigi felmerült költségeit (telefon, fax, adatátviteli költségek, stb.) az utasra hárítani aki köteles annak megtérítésére.

1.2. A honlapon felajánlott szolgáltatások esetén az utas az utazási szolgáltatást a honlapról működő e-mail küldő rendszer használatával is megrendelheti. Az utazási szerződés az e-mail megrendelés esetén akkor érvényes, amikor az utas által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a honlapon alkalmazott megjelölést, a teljesítés időpontját, az ellenértékét, a fizetési határidőt és az utazási feltételek megismerését és elfogadását rögzítő e-mailt az utas az FRC részére e-mailben elküldte, valamint az FRC a megrendelés regisztrálását az utas által megadott e-mail címre visszaigazolta, és a megrendelést az FRC elfogadta.

Ha a foglalás visszaigazolás tartalma a jelentkezési lap, illetve az e-mail megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést az utas három napon belül nem kifogásolja, illetve, ha a számla szerint fizetést teljesít, a szerződésre a számla és foglalás visszaigazolás tartalma az irányadó.

1.3. Amennyiben az utas nem személyesen jár el, hanem javára, 3. személy foglalja le az utat, az FRC nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben az utazási szerződés szerint, az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen csak az utast érinthetik (pl. védőoltások).

1.4. A katalógusban (illetve honlapon közzétett) található általános információk, a megrendelt utazási szolgáltatás leírása, a jelentkezés, megrendelés dokumentumai, ide értve az e-mail megrendelést is, valamint a foglalás visszaigazolás tartalma és a jelen általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik minden utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötésnél.

2.Utazási szolgáltatások, katalógus

2.1.: Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, részletes leírását, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, illetve egyéb információkat, az FRC által kiadott nyomtatott, illetve a honlapján közzétett katalógus rögzíti.

2.2.: Az FRC kizárólag az utazási szerződésben rögzített szolgáltatásokat köteles teljesíteni, az általa kiadott, illetve a honlapján közzétett katalógusban vagy az utazási szolgáltatást ismertető egyéb dokumentumban található leírás tartalmának megfelelően.

2.3.: Amennyiben az FRC az utazási szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles ahelyett más, hasonló értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utas indokolt esetben megtagadhatja.

3. Az előleg és a részvételi díj megfizetése, utazási dokumentumok kiállítása

3.1.:A Részvételi díj az utas által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, tartalmazza az FRC által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az Áfa-t. Az FRC a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő (pld: takarítás összege) díjak forintban kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli. Az FRC jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan (lásd: Rend. 6.§.)

3.2.: Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ilyen módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A fizetendő részvételi díjelőleg – ha az egyedi utazási szerződés eltérően nem rendelkezik – az utazás részvételi díjának 40%-a. Ha az utazási szerződés eltérően nem rendelkezik, a teljes részvételi díj a megrendelt utazás szolgáltatás kezdete előtti 30. napon esedékes, melyet az utas külön felhívás nélkül köteles megfizetni. Amennyiben külföldi közreműködővel kötött szerződés 40%-nál nagyobb részvételi díjelőleg befizetését vagy 30 napnál korábbi befizetést tesz indokolttá, ilyen esetben az FRC azon szerződésnek megfelelően jár el. Amennyiben a fizetés nem készpénzben történik, fizetésnek az FRC számláján történt jóváírás minősül.

3.3.: Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, a részvételi díj teljes összege esedékes a szerződés megkötésekor. Az esetleges kedvezményekre való jogosultságot az utasnak a megrendeléskor kell bejelentenie és igazolnia. Az életkori kedvezményekhez a kedvezményezettek pontos születési dátumát be kell jelenteni. Az utólagos bejelentéseket az FRC nem fogadja el.

3.4.: Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén az FRC jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles részére az 6. pont szerinti átalánykártalanítást megfizetni. A fizetési határidő elmulasztását követően az FRC az utazást a 3. személynek szabadon értékesítheti.

3.5.: Az utazási iroda a részvételi díj maradéktalan megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. repülőjegy, hotel voucher stb.) vagy részvételi jegyet kiállítani és az utasnak legkésőbb az indulást megelőző napjáig eljuttatni.

3.6.: Eltérő rendelkezés hiányában az FRC az utazási szolgáltatás kezdete előtt egy héttel postázza e dokumentumokat az utas által megadott címre. Amennyiben az utazási dokumentumok nem érkeznek meg ennek megfelelő időben előre az utas által megadott címre, ennek elmaradását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodánál bejelenteni. Az utas felelős azért, hogy az általa megadott cím megfelelő legyen; az utas köteles továbbá az adataiban történő bármilyen változást az utazási irodánál haladéktalanul írásban bejelenteni, ezek elmaradása, illetve nem megfelelő volta esetén az ezzel összefüggő esetleges károkért az FRC felelősséggel nem tartozik.

3.7.: Rövid határidős megrendeléseknél, amikor a postai megküldésre már nincsen lehetőség vagy azt az utazási iroda az idő rövidségére tekintettel kockázatosnak ítéli, az utas az utazási dokumentumokat megkaphatja faxon vagy e-mailben vagy személyesen az utazási irodában veheti át.

4. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén

Elállás az utas részéről

4.1.: Az FRC jogosult a részvételi díjat a jogszabályokban lehetővé tett esetekben (így különösen közlekedési költségek, üzemanyag díjszabás, kerozin felár, illetve részszolgáltatások adó, illeték hasonló jellegű vagy egyébként kötelező terhei, mint pl.repülőtéri illeték, horgonyzási díj, üdülőhelyi díj vagy, devizaárfolyam változása stb.) az indulást megelőző 20. napig felemelni, azzal, hogy ennek mértékét és a díjemelés indokát köteles az utassal írásban közölni. Amennyiben a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat, az elállás az utazási iroda általi kézhezvétellel lép érvénybe.

4.2.: Az FRC jogosult a katalógusban foglaltakról indokolt esetben eltérni, azzal, hogy ebben az esetben a katalógusban foglaltaktól való eltérésről az utazási szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja. A tájékoztatás honlapra hivatkozással is történhet.

4.3.: Ha az FRC az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, (így különösen az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja), az utas a változás közlésétől számított 15 napon belül elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben ilyen nyilatkozat a módosítási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül az FRC-hez nem érkezik, a változtatás hatályossá válik.

4.4.: Ha az utas nem saját érdekkörében felmerülő okból áll el (különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott),az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az FRC- nek lehetősége van. Ha az FRC a megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt mértékű kamat megfizetését, valamint a kárának megtérítését a Rendeletben foglalt esetekben, az ott írtak szerint (kivéve az 5.3 pontban foglaltak szerint). Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredeti szolgáltatásnál alacsonyabb értékű, az FRC köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

5. Elállás a szerződéstől az FRC utazási iroda részéről

5.1.: Az FRC legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha az FRC nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől,

– az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az FRC-nak lehetősége van,

– ha az FRC ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban meghatározott mértékű kamat megfizetését.

5.2.: Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az FRC köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

5.3.: Ha az FRC nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az előző (5. 6. bekezdésekben) foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve ha,
– az FRC elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és amelyet az ésszerű elvárhatóság mellett nem is lehetett látni előre (vis major)

5.4.: Az FRC a jelen szerződésben, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat.
Legkisebb utaslétszám
Autóbuszos utazások esetén: 35 fő
Egyéb utazások esetében: 20 fő.

6. Elállás az utas részéről az ő érdekkörébe tartozó okból

6.1.: Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az utazási iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az utas nyilatkozata nélkül is elállásnak minősül, ha az utas nem kezdi meg az utazását. Ez utóbbi esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontja. Ha az utas a 4.1. és 4.4. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az FRC kárának ellentételezésére a részvételi díj százalékában kifejezett átalánykártalanítást fizetni, amelynek mértéke az utazás megkezdése előtti:

– 60–31. napig a részvételi díj 10%-a

– 30–21. napig a részvételi díj 40%-a

– 20–11. napig a részvételi díj 75%-a

– 10 napon belüli elállás esetén, illetve ha az utas az elállást nem közli, vagy az utazáson nem jelenik meg, a teljes részvételi díj 100%-a.

Egyes külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük.

Az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére az utas az FRC-nek csak az addig, az utazással kapcsolatban felmerült költségeit (kezelési díj) köteles megtéríteni. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető.

7. Az utazási szerződés módosítása

7.1.: Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az utas köteles az utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.

7.2.: Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására azonban csak az elállás jogkövetkezményeinek alkalmazása, a 6. pontban írt kártalanítási összeg megfizetése mellett, és új foglalás keretei közt van lehetőség.

7.3.:Az FRC az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosítható.

8. Hibás teljesítés

8.1.: A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az FRC helytáll. E kötelezettsége fennáll abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az FRC úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az FRC azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt.

8.2.: Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igénnyel élhet. Hibás teljesítésnek minősül, ha az utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja. A szavatossági jogok gyakorlására az itt nem szabályozottak tekintetében a Rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3.: Amennyiben az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölni kell az FRC helyi képviselőjével és az FRC érintett közreműködőjével. A helyszínen könnyen orvosolható észrevételeket a szállásoknál kell jelezni. Az egyéb jellegű panaszt az FRC helyi képviselőjénél vagy partnerénél jegyzőkönyvbe kell foglalni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, és sem a jegyzőkönyv, sem a helyszíni intézkedések nem jelentik a panasz elismerését, és semmilyen feltételek mellett nem minősülnek az FRC panasszal kapcsolatos állásfoglalásának. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az utas az utazás befejezésétől számított 7 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az utazási iroda az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az utast értesíteni. Az FRC válasza után az utasnak kötelezettsége az utazási irodát 7 napon belül értesíteni döntéséről. Az FRC kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki.

8.4.: A reklamációk, kifogások fentiek szerinti jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztása, valamint a közlések késedelmének következményei az utast terhelik, az FRC csak a megfelelően igazolt hibák után terheli fizetési kötelezettség.

8.5.: Amennyiben a fenti eljárás eredményeképpen igazolt, hogy az FRC nem a szerződésnek megfelelően teljesített, és a szavatossági igényt kijavítással nem, vagy nem teljes mértékben hárította el, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani és az így felmerült különbözetet az utas részére visszafizetni, és tartozik az utazási szerződés hibás teljesítésével az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Azonban az FRC nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben a Rendelet és a Ptk. szabályai irányadóak.

8.6.: Az FRC hibás teljesítése nem áll fenn, az utas követelést nem támaszthat és az FRC kárfelelőssége nem terjed ki az alábbi esetekre,

– ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, amelyek abból erednek, hogy az utas az FRC instrukcióit (így például az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, óráját, valamint a célállomáson tartózkodás ideje alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét stb.) nem tartja meg, illetve nem veszi figyelembe.

– ha az utazás ideje alatt az utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe.

– az FRC nem felel a poggyászokban az utazás során bekövetkezett károkért. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az utazási irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

– ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibákat az FRC az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.

8.7.: Az FRC nem felel az előre nem látható eseményekből (megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Körutazásoknál előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják az előre meghirdetett programot.

Az FRC minden esetben törekszik arra, hogy a programot a változásokhoz képest úgy igazítsa, hogy ezzel minél kevesebb kényelmetlenséget okozzon, de az ilyen problémákból eredő kárfelelősséget az utazási iroda nem vállal.

8.8.: Az FRC jogosult a megnevezett szállodától eltérni szállodai túlzsúfoltság miatt, azonban ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodával azonos kategóriájú másik szállodában elszállásolni az utast. Az utazási iroda katalógusában szereplő egyes szállodák rendelkeznek főépülettel és bungalóval / vagy bungaló stílusú szobákkal egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekinthetik és ezeket azonos árakon kínálhatják, ilyen esetben ezek az FRC teljesítése során azonosnak minősülnek. A katalógusban feltüntetett távolságok (hotel távolsága a strandtól, központtól, repülőtértől) hozzávetőlegesek és csak tájékoztató jellegűek. Az utazási iroda akciós útjainak ajánlatai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

8.9.: Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felel.

8.10.: Az utas felel azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, így különösen azért, hogy helyesen adja meg az utazási dokumentumban szereplő adatait (pl. név, születési dátum), és a nem megfelelő adatszolgáltatás többletköltségei az utast terhelik (így pl. életkorhoz kötött kedvezményekre való jogosulatlanság miatti többletköltség, érvénytelen repülőjegy stb., egyéb adatszolgáltatási hiba miatti többletköltség).

8.11.: Az FRC utazási szerződés nem teljesítéséből eredő károkért való felelősségnek maximális mértéke a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegének kétszerese.

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

9.1.: Az érvényes útlevélért, illetve az egyéb úti okmányok meglétéért az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza-, és közegészségügyi valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések megtartásáért kizárólag az utas felel. Ezen rendelkezések be nem tartása miatt az utas semmilyen igényt nem érvényesíthet az utazási irodával szemben.

 

10. A felek további jogai és kötelezettségei:

10.1.: A katalógusunkban feltüntetett árak biztosítási díjat nem tartalmaznak. BBP-biztosítás (baleset, betegség, poggyász) irodánkban külön köthető.

10.2.: Útlemondási (stornó) biztosítás 2% (0% önrésszel), mely a katalógusban megadott szállás és ellátás együttes összegére vonatkozik, és amelyet az előleg befizetésével egy időben kell befizetni. Ez a biztosítási forma az Utas és az Iroda biztonságát egyaránt szolgálja! A partnerirodák által szervezett utakra a szervezőiroda útlemondási feltételei érvényesek.

10.3.:. Tekintettel az FRC által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az ún. kalandtúrákból adódó jellemzőket stb.) az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köt. Ennek elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, melyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. Az FRC által meghirdetett utazások díja – a Tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza. Az Utas által egyébként választható biztosítási módozatokra az FRC honlapján, katalógusában tájékozódhat.

10.4.: Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során az FRC megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, melyekkel az utazás során az utasok személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel az FRC kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az FRC megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.

11. Egyéb

11.1.: Az FRC ügyeleti telefonszáma:

11.2.: Az FRC által szervezett utazással kapcsolatban minden perben a felek alávetik magukat a Bács – Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, azokat megértettem, és elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom:

Dátum: …………………………………………..

……………………………………………………..  ……………………………………………………..

ügyintézõ aláírása                                                   utas aláírása

Szólj hozzá

E-mail címe nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni.